Zgłoszenie wykonywania prac dodatkowych (varsel om tillegsarbeid)

1900 NOK

Udostępnij

Opis

Co do zasady inwestorowi przysługuje prawo do wprowadzenia zmian w projekcie. Prawo do wprowadzania zmian nie jest jednak ograniczone.

Zleceniodawca może nałożyć na podwykonawcę obowiązek wykonania zmian lub prac dodatkowych w projekcie w okresie od momentu zawarcia umowy do momentu odbioru projektu przez zleceniodawcę (ograniczenie czasowe). Reguluje to np. NS 8415 pkt. 22.1.

Wprowadzenie zmian lub prac dodatkowych w projekcie jest również ograniczone rzeczowo. Zmiany, jakich wykonania oczekuje zleceniodawca, muszą mieć związek z zakresem prac wynikającym z kontraktu, a także nie może to odbiegać w stopniu znacznym od gatunku prac przewidzianych w kontrakcie. Oznacza to, że nałożone prace dodatkowe muszą być powiązane z przedmiotem oraz celem kontraktu.

Co do zasady, przynajmniej na gruncie NS 8415, ale także, gdy nie są stosowane kontrakty ustandaryzowane (Norsk standard) wprowadzone zmiany nie mogą przekraczać 20% netto wartości kontraktu.

W przypadku polecenia wykonania prac nie ustalonych w kontrakcie, niezależnie od tego, w jakiej formie było polecenie wykonania tych prac (pisemne, na maila, ustnie) ważne jest, po powzięciu wiadomości, ze zachodzi konieczność wykonania prac dodatkowych, aby wysłać varsel om tillegsarbeid.

Często dochodzi do sytuacji, że polecenie wykonania prac dodatkowych jest przekazywane przez zamawiającego jedynie jednie ustnie. Należy wówczas uprzedzić zleceniodawcę, że określone prace wykraczają poza zakres początkowo ustalonych prac oraz zgłosić roszczenia (dodatkowe wynagrodzenie i/lub wydłużenie terminu), a także ich specyfikację.

Zgłoszenie odnośnie wykonywania prac dodatkowych należy wysłać do zamawiającego „bez zbędnej zwłoki” (interpretowane w literaturze jako kilka dni) od momentu, gdy wykonawca został poinstruowany przez zlecającego o wykonaniu dodatkowych prac. Należy mieć na uwadze, że niektóre zmiany mogą zostać wprowadzone pośrednio, poprzez projekt lub inne dokumenty, tak że w pierwszej kolejności nie zostaną zauważone. Takie sytuacje mogą być niebezpieczne dla wykonawcy ze względu na uruchomienie biegu terminu, w którym powinniśmy zażądać endringsordre oraz zgłosić roszczenia.

Brak reakcji/odpowiedzi na zgłoszenie odnośnie wykonywania prac dodatkowych jest zwykle równoznaczny z akceptacją roszczenia za dodatkowe prace i/lub przedłużenie terminu na wykonanie prac.

Po wysłaniu varsel om tillegsarbeid i jego zaakceptowaniu (w formie „aktywnej” albo pasywnej, poprzez brak sprzeciwu) można dokonywać fakturowania zgodnie z ogólnymi warunkami przyjętymi w kontrakcie.

Nota prawna

Dokumenty oraz niniejsza instrukcja nie stanowią porady prawnej. Z uwagi na to – sprzedający dokument – Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS – nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane użyciem dokumentu. Operowanie na wzorach tego rodzaju dokumentów jest jednak stosunkowo bezpieczne, stąd dokumenty co do zasady po odpowiednich modyfikacjach, a przy tym z należytą rozwagą i ostrożnością, mogą być stosowane bez konieczności generowania wydatków na obsługę prawną. W razie wątpliwości odnośnie tego, jak dany dokument może zostać przeredagowany i użyty sugerujemy kontakt z adwokatem specjalizującym się w prawie budowlanym – zapraszamy do kontaktu na nr (+47) 21381000 lub post@nb-advokat.no Nazwy własne użyte w dokumencie i oznaczone kolorem czerwonym są nazwami fikcyjnymi.

Prawa autorskie

Wzory dokumentów objęte są ochroną praw autorskich przysługujących Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS. Dokumenty służą do użytku podmiotowi, który dokonał ich nabycia z E-Sklepu prowadzonego przez Kancelarię. Reprodukcja i rozpowszechnianie dokumentów bez zgody Kancelarii stanowi naruszenie tych praw ze skutkami określonymi w norw. ustawie o prawach autorskich (åndsverkloven).

Produkt zawiera

– Zgłoszenie wykonywania prac dodatkowych (varsel om tillegsarbeid) – plik w formacie doc.

Inne produkty:

Jeśli jednak masz pytania i potrzebujesz rozwiązań prawnych, które będą indywidualnie dopasowane, zamów konsultację poprzez nasz terminarz