Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika

4250 NOK

Udostępnij

Opis

Jeśli zwolnienie przez pracodawcę ma być zgodne z prawem, musi być uzasadnione. Oznacza to, że musi być uzasadnione okolicznościami po stronie pracownika, które oznaczają, że pracownik został uznany za osobę, która naruszyła swoje obowiązki pracownicze.

Procedura rozwiązania umowy o pracę z powodów leżących po stronie pracownika musi być wywołana zdarzeniem, które można uznać za naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązku pracowniczych.

Jeśli dojdzie do naruszenia przez pracownika uprawnień pracowniczych, jak np. spóźnianie się do pracy, nieusprawiedliwione nieobecności, nadużywanie alkoholu w czasie wolnym, etc. pracodawca powinien przekazać pracownikowi w pierwszej kolejności upomnienie, najlepiej w formie pisemnej. Zwykle dopiero kilkukrotne upomnienie będzie stanowiło zasadną podstawę do wypowiedzenia.

Nie ma wymogów co do formy upomnienia, stąd może być też ono ustnie, niemniej dla celów dowodowych ważne, aby upomnienie było pisemnie lub przesłane do pracownika elektronicznie (sms, e-mail, etc.).

Zwykle, przy naruszeniach w postaci nieusprawiedliwionej nieobecności, spóźnień, niszczenia narzędzi, przychodzenia do pracy w stanie utrudniającym efektywne wykonywanie pracy, podejmowanie pracy dodatkowej, etc. wymaga kilku upomnień, aby można było mówić o podstawie do rozwiązania umowy o pracę.

Dobrze, jeśli upomnienia jest wysłane do pracownika na maila bezpośrednio (tj. nie dalej niż 1-5 dni po zdarzeniu) w odstępach – w zależności od zajścia zdarzeń – od 1 tygodnia do 3 miesięcy).

Pracownik powinien dostać pisemną informację (wezwanie) na spotkanie dialogowe. Informacja o spotkaniu dialogowym może być przesłana do pracownika na e-maila lub sms co najmniej kilka dni przed planowanym spotkaniem.

Dobrze, aby pracownik nie miał wrażenia, że pracodawca chciałby mu dawać „lekcje” i karać go za naruszenia obowiązków pracowniczych – tak aby pracownik nie miał potrzeby reagowania odwetem – często bowiem pracownicy, poruszeni potraktowaniem przez pracodawcę, chcą „nauczyć” pracodawcę na przyszłość, „jak nie traktować ludzi”.

Na spotkaniu dialogowym (drøftelsesmøte) dokumentu wypowiedzenia pracownikowi nie można jeszcze dawać; dobrze jest wskazywać, że szefostwo rozważy wszystko to, co każdy z pracowników powiedział i podejmie decyzję czy i ewent. którzy pracownicy mieliby być zwolnieni.

Po spotkaniu dialogowym pracownik powinien dostać protokół (najlepiej na e-maila) ze wskazaniem, aby zgłosił do niego poprawki do następnego dnia.

Jako kolejny krok po przeprowadzeniu spotkania indywidualnego dobrze, aby pracodawca podjął kontakt z pracownikiem, tak aby można było ponownie się z nim spotkać lub ewent. porozmawiać przez telefon. W rozmowie można powiedzieć pracownikowi wprost, że firma będzie zmuszona prawdopodobnie go zwolnić. W trakcie tej rozmowy pracownik może dostać propozycję rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

Pracownik, który ma otrzymać podpisane wypowiedzenie, powinien otrzymać je jako skan na maila/sms oraz dodatkowo listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru.

Poniżej znajduje się przykładowy schemat działań, jakie kolejno mogą być podjęte w związku ze zmierzaniem do zakończenia stosunku pracy. Odstępy czasowe powinny być zachowane takie, jak w schemacie.

 

Kolejność działań

Działanie

1.

3-5 upomnień do pracownika

2.

1-5 dni po ostatnim upomnieniu:

Wysłanie zaproszenia (informacji/wezwania) na spotkanie dialogowe.

 

Wezwanie może być wysłane do pracownika na e-maila, pocztą zwykłą lub ewent. sms 

3.

Przeprowadzenie spotkania dialogowego z pracownikiem w siedzibie pracodawcy albo zdalnie.

  

4.

Skontaktowanie się z pracownikiem i zaproponowanie mu rozwiązania umowy za porozumieniem stron z np. 3 dniowym terminem na odpowiedź.

Zaproponowanie wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron zakładającej (ewentualnie przy mniejszych przewinieniach) zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy w okresie wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w tym czasie a w przypadku odrzucenia oferty (bardzo prawdopodobny scenariusz) wręczenie pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę.

5

Doręczenie pracownikowi wypowiedzenia jako skan na maila/sms oraz dodatkowo listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru.

Wypowiedzenie doręczone pracownikowi w dowolnym dniu marca spowoduje rozwiązanie umowy o pracę na 30 kwietnia (przy założeniu 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia)

Dokument zaproszenia na spotkanie dialogowe oraz wypowiedzenie opracowane są w języku norweskim i polskim. Protokół jest tylko w jeżyku polskim. Dokumenty zostały opracowane z myślą o pracowniku i pracodawcy posługującym się językiem polskim jako językiem ojczystym.

Nota prawna

Dokumenty oraz niniejsza instrukcja nie stanowią porady prawnej. Z uwagi na to Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane użyciem dokumentu. Operowanie na wzorach tego rodzaju dokumentów jest jednak stosunkowo bezpieczne dla pracodawcy, stąd dokumenty co do zasady po odpowiednich modyfikacjach, a przy tym z należytą rozwagą i ostrożnością, mogą być stosowane w ramach bieżącej działalności firmy, bez konieczności generowania wydatków na obsługę prawną. Wręczenie wypowiedzenia jest jednak związane z ryzykiem, że pracownik będzie je kwestionował, choćby cała procedura została przeprowadzona poprawnie. W razie wątpliwości odnośnie do tego, jak dany dokument może zostać przeredagowany i użyty sugerujemy kontakt z adwokatem specjalizującym się w prawie pracy – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią na nr tel. (+47) 21381000 lub na post@nb-advokat.no Nazwy własne użyte w dokumencie i oznaczone kolorem czerwonym są nazwami fikcyjnymi.

Prawa autorskie

Wzory dokumentów objęte są ochroną praw autorskich przysługujących Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS. Dokumenty służą do użytku podmiotowi, który dokonał ich nabycia z E-Sklepu prowadzonego przez Kancelarię. Reprodukcja i rozpowszechnianie dokumentów bez zgody Kancelarii stanowi naruszenie tych praw ze skutkami określonymi w norw. ustawie o prawach autorskich (åndsverkloven).

Produkt zawiera

– Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika w polskiej i norweskiej wersji językowej (plik w formacie .doc)

– Zaproszenie na spotkanie dialogowe w polskiej i norweskiej wersji językowej (plik w formacie .doc)

– Protokół ze spotkania dialogowego w polskiej wersji językowej (plik w formacie .doc)

Inne produkty:

Jeśli jednak masz pytania i potrzebujesz rozwiązań prawnych, które będą indywidualnie dopasowane, zamów konsultację poprzez nasz terminarz