Upomnienie dla pracownika w polskiej wersji językowej

1500 NOK

Udostępnij

Opis

Kwestie związane z kierowaniem do pracownika upomnienia nie są uregulowane w norweskim kodeksie pracy (arbeidsmiljøloven). W prawie pracy ugruntowana jest jednak praktyka dotycząca takich upomnień.

Upomnienie nie wymaga w zasadzie zachowania jakiejkolwiek formy, niemniej dla celów dowodowych istotne jest, aby upomnienie miało formę pisemną lub jakąkolwiek inną, która pozwoli na uprawdopodobnienie, że upomnienie dotarło do pracownika. Stąd zalecaną formą dla upomnień będzie np. wiadomość e-mail, sms lub pisemna przesłana via e-mail.

Projekty upomnień, jakie obejmuje pakiet, stanowią przede wszystkim wzór, nadający się do dalszej redakcji, wg indywidualnym potrzeb.

Dokumenty opracowane są w języku polskim. Upomnienie powinno być sformułowane w takim języku, jaki będzie zrozumiały dla pracownika.

Zwykle wręczenie pracownikowi upomnienia nie jest związane dla pracodawcy z ryzykiem zajścia negatywnych następstw. Pożądanym jest, aby pracodawca dawał pracownikowi tak pozytywne informacje zwrotne, jak i takie, które będą w swym brzmieniu konstruktywne. Dzięki konstruktywnym upomnieniom pracownik ma szansę rozwinąć swoje kompetencje zawodowe i uniknąć błędów, jakie dostrzegł jego przełożony. Gdyby pracodawca miał rozważać zakończenie stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika, to zwykle niezbędne jest, aby pracodawca mógł wykazać, że podejmował próby wyjaśnienia pracownikowi, czego pracodawca oczekuje od pracownika i że kierował do pracownika prośby i wezwania do zaniechania danych naruszeń. Najczęściej po wysłaniu przez pracodawcę 2-3 upomnień pracownik sam rezygnuje z pracy – dzieje się tak wówczas, gdy pracownik nie jest w stanie przyjąć krytyki, jaką wyraził jego przełożony.

Nota prawna

Dokumenty oraz niniejsza instrukcja nie stanowią porady prawnej. Z uwagi na to – sprzedający dokument – Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS – nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane użyciem dokumentu. Operowanie na wzorach tego rodzaju dokumentów jest jednak stosunkowo bezpieczne, stąd dokumenty co do zasady po odpowiednich modyfikacjach, a przy tym z należytą rozwagą i ostrożnością, mogą być stosowane bez konieczności generowania wydatków na obsługę prawną. W razie wątpliwości odnośnie tego, jak dany dokument może zostać przeredagowany i użyty sugerujemy kontakt z adwokatem specjalizującym się w prawie pracy– zapraszamy do kontaktu na nr (+47) 21381000 lub post@nb-advokat.no Nazwy własne użyte w dokumencie i oznaczone kolorem czerwonym są nazwami fikcyjnymi.

Prawa autorskie

Wzory dokumentów objęte są ochroną praw autorskich przysługujących Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS. Dokumenty służą do użytku podmiotowi, który dokonał ich nabycia z E-Sklepu prowadzonego przez Kancelarię. Reprodukcja i rozpowszechnianie dokumentów bez zgody Kancelarii stanowi naruszenie tych praw ze skutkami określonymi w norw. ustawie o prawach autorskich (åndsverkloven).

Produkt zawiera

– Upomnienia w polskiej wersji językowej – sześć wzorów (pliki w formacie .doc)

Inne produkty:

Jeśli jednak masz pytania i potrzebujesz rozwiązań prawnych, które będą indywidualnie dopasowane, zamów konsultację poprzez nasz terminarz