Protokół dotyczący wypłaty dywidendy w norweskiej wersji językowej

1500 NOK

Udostępnij

Opis

Spółki kapitałowe, a taką jest spółka AS (aksjeselskap) mają obowiązek w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, na którym omawiane będą sprawozdanie finansowe za poprzedni rok. W tym samym czasie zostanie podjęta decyzja odnośnie sposobu zagospodarowania zysku za dany rok (tj. odnoście wypłaty dywidendy) oraz ewentualnej innej wolnej kwoty kapitału z poprzednich lat.

Jeśli zarząd przedstawi propozycję wypłaty dywidendy, a walne zgromadzenie ją zatwierdzi, oznacza to, że wolny kapitał spółki zostanie podzielony między udziałowców (wspólników) jako dywidenda. Dywidenda stanowi zysk wspólników z inwestycji w spółkę.

Istnieją trzy różne podstawy do podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy. Różnica polega na czasie podjęcia decyzji oraz na tym, czy dywidenda opiera się na ostatnio zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym czy na okresowym bilansie (mellombalanse).

Decyzja o wypłacie zwyczajnej dywidendy jest podejmowana podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników (Ordinær generalforsamling). Decyzja ta jest podejmowana jednocześnie z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za poprzedni rok, ponieważ wówczas decyduje się, czy zysk spółki zostanie podzielony między wspólników jako dywidenda.

Jeśli po zakończeniu zwyczajnego zgromadzenia zajdzie potrzeba wypłacenia dodatkowej dywidendy, to można zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym można podjąć decyzję o wypłacie tej dodatkowej dywidendy. Podobnie jak w przypadku zwykłej dywidendy, podstawą do wypłaty dodatkowej dywidendy jest ostatnio zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki.

W trakcie roku obrotowego mogą wystąpić zdarzenia, które znacznie zwiększą wolny kapitał spółki, na przykład poprzez przejęcia, sprzedaż aktywów lub znaczne zyski spółki. W takim przypadku zarząd może zwołać nadzwyczajne zgromadzenie, na którym zostanie podjęta decyzja o wypłacie dodatkowej dywidendy. Taka dywidenda nie opiera się na sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok, ale na podstawie okresowego bilansu (mellombalanse). Należy jednak pamiętać, że także okresowy bilans musi być poddany sprawdzeniu przez rewizora.

Opracowane wzór protokołu odnośni się do decyzji zwyczajnego zgromadzenia wspólników co do wypłaty dywidendy.

Norweskie prawo o spółach nakłada ograniczenia co do tego, w jakiej wysokości dywidenda może zostać wypłacona. Wymagane jest, aby spółka pozostawiła na koncie wystarczające aktywa, które będą stanowić pokrycie dla kapitału zakładowego spółki oraz innego kapitału powiązanego. Oznacza to, że tylko wolny kapitał może być wykorzystany jako wypłata dla udziałowców. Kolejne ograniczenie dotyczące wypłaty dywidendy polega na tym, że zarząd musi zapewnić, że spółka ma odpowiedni kapitał własny i płynność po wypłacie dywidendy. Zarząd musi nadto dokonać oceny, czy sytuacja finansowa spółki pozwala na dokonanie wypłaty dywidendy. Naruszenie tych zasad może prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej oraz karnej dla członków zarządu.

Opracowany dokument – umowa o zachowaniu poufności – należy traktować jako punkt wyjścia dla dalszych modyfikacji, według indywidualnych potrzeb, tak by można było samodzielnie kształtować treść umowy w granicach dopuszczonych przez przepisy prawa.

Nota prawna

Dokumenty oraz niniejsza instrukcja nie stanowią porady prawnej. Z uwagi na to – sprzedający dokument – Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS – nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane użyciem dokumentu. Operowanie na wzorach tego rodzaju dokumentów jest jednak stosunkowo bezpieczne, stąd dokumenty co do zasady po odpowiednich modyfikacjach, a przy tym z należytą rozwagą i ostrożnością, mogą być stosowane bez konieczności generowania wydatków na obsługę prawną. W razie wątpliwości odnośnie tego, jak dany dokument może zostać przeredagowany i użyty sugerujemy kontakt z adwokatem specjalizującym się w prawie spółek – zapraszamy do kontaktu na nr (+47) 21381000 lub post@nb-advokat.no Nazwy własne użyte w dokumencie i oznaczone kolorem czerwonym są nazwami fikcyjnymi.

Prawa autorskie

Wzory dokumentów objęte są ochroną praw autorskich przysługujących Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS. Dokumenty służą do użytku podmiotowi, który dokonał ich nabycia z E-Sklepu prowadzonego przez Kancelarię. Reprodukcja i rozpowszechnianie dokumentów bez zgody Kancelarii stanowi naruszenie tych praw ze skutkami określonymi w norw. ustawie o prawach autorskich (åndsverkloven).

Produkt zawiera

– Protokół dotyczący wypłaty dywidendy w norweskiej wersji językowej (plik w formacie .doc)

Inne produkty:

Jeśli jednak masz pytania i potrzebujesz rozwiązań prawnych, które będą indywidualnie dopasowane, zamów konsultację poprzez nasz terminarz