Gjeldsbrev – Weksel – w polskiej i norweskiej wersji językowej

3900 NOK

Udostępnij

Opis

Prawo norweskie przewiduje możliwość sporządzania weksli, które mogą stanowić zabezpieczenie roszczeń finansowych.

Weksel może w zasadzie zabezpieczeń każde roszczenie pieniężne (np. roszczenie z umowy pożyczki, roszczenie za wykonaną pracę, roszczenie za szkodę)

Weksel umożliwia dochodzenie należności, z pominięciem sądu – w przypadku niewywiązania się dłużnika z postanowień umowy co do zapłaty roszczenia, wierzyciel może, po uprzednim ostrzeżeniu dłużnika o egzekucji komorniczej, skierować wniosek egzekucyjny do komornika, tak jakby wierzyciel dysponował prawomocnym wyrokiem. Weksel podpisany przez dłużnika, dwóch i świadków ma co do zasady (w uproszczeniu) taką samą skuteczność, wagę i moc prawną jak prawomocny wyrok sądowy.

Weksel dla swej ważności wymaga podpisania przez dwóch świadków – nie jest to niezbędne, ale dobrze, aby każdy ze świadków miał i podął swój norweski numer personalny (D-nummer lub lub stały numer personalny). Ważne, aby dłużnik podpisał się pod wekslem w obecności świadków.

Dokument – weksel – należy traktować jako punkt wyjścia dla dalszych modyfikacji, według indywidualnych potrzeb, tak aby można było samodzielnie kształtować treść umowy w granicach dopuszczonych przez przepisy prawa.

Dokument opracowany jest w języku polskim i norweskim. Dla budowania relacji wzajemnego zaufania między wierzycielem a dłużnikiem pożądane jest, aby dokumenty były formułowane w takim języku, jaki jest zrozumiały dla dłużnika.

Jeżeli dłużnik nie zapłaci roszczenia wynikającego z weksla, to przed wysłaniem wniosku do komornika należy przesłać do dłużnika wezwanie do zapłaty. Wzór wezwania do zapłaty jest w pakiecie z projektem weksla.

Nota prawna

Dokumenty oraz niniejsza instrukcja nie stanowią porady prawnej. Z uwagi na to – sprzedający dokument – Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS – nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane użyciem dokumentu. Operowanie na wzorach tego rodzaju dokumentów jest jednak stosunkowo bezpieczne, stąd dokumenty co do zasady po odpowiednich modyfikacjach, a przy tym z należytą rozwagą i ostrożnością, mogą być stosowane bez konieczności generowania wydatków na obsługę prawną. W razie wątpliwości odnośnie tego, jak dany dokument może zostać przeredagowany i użyty sugerujemy kontakt z adwokatem specjalizującym się w dochodzeniu należności – zapraszamy do kontaktu na nr (+47) 21381000 lub post@nb-advokat.no Nazwy własne użyte w dokumencie i oznaczone kolorem czerwonym są nazwami fikcyjnymi.

Prawa autorskie

Wzory dokumentów objęte są ochroną praw autorskich przysługujących Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS. Dokumenty służą do użytku podmiotowi, który dokonał ich nabycia z E-Sklepu prowadzonego przez Kancelarię. Reprodukcja i rozpowszechnianie dokumentów bez zgody Kancelarii stanowi naruszenie tych praw ze skutkami określonymi w norw. ustawie o prawach autorskich (åndsverkloven).

Produkt obejmuje

– weksel w wersji polskiej i norweskiej (plik w wersji doc.)

– Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty (plik w wersji doc.)

Inne produkty:

Jeśli jednak masz pytania i potrzebujesz rozwiązań prawnych, które będą indywidualnie dopasowane, zamów konsultację poprzez nasz terminarz