W czym się specjalizujemy?

W zakresie prawa pracy zajmujemy się sprawami związanymi z rozwiązaniem stosunku pracy, w tym dochodzenie odszkodowań w zw. z bezpodstawnym zwolnieniem z pracy.

W tym obszarze reprezentujemy zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń w imieniu podmiotów gospodarczych, w tym dochodzeniem roszczeń na podstawie orzeczeń sądowych wydanych w Polsce.

Oferujemy wsparcie w zakresie sporów pracowniczych.

Przeprowadzamy zebrania z pracownikami. Reprezentujemy pracodawców w procesach zw. z reedukacją zatrudnienia.

Opracowujemy wszelkie dokumenty zw. z relacją pracownik-pracodawca, jak m.in. umowy o pracę, aneksy, regulaminy pracy, upomnienia, wypowiedzenia oraz wszelkie dokumenty dot. wewnętrznych spraw firm, jak m.in. zmiany umowy spółki, uchwały, dokumenty w procesie sprzedaży przedsiębiorstwa.

Oferujemy doradztwo w zakresie zwiększania efektywności i wydajności pracy.

Reprezentujemy firmy przed sądami, inspekcją pracy, NAV-em, urzędami skarbowymi.

Występujemy w sądach jako pełnomocnicy firm w sprawach cywilnych oraz jako obrońcy w sprawach karnych gospodarczych.

Oferujemy wsparcie w sprawach dot. separacji, rozwodu i podziału majątku między małżonkami.

Opracowujemy intercyzy.

Prowadzimy doradztwo w sytuacji zadłużenia jednego z małżonków.

Reprezentowanie w sprawach dotyczących sądowego, jak i pozasądowego podziału majątku spadkowego.

Zajmujemy się sprawami dot. deportacji. Przed przyjęciem sprawy dokonujemy bezpłatnej oceny czy podejmowanie działań jest w danym przypadku celowe.

Reprezentujemy Klientów w sądach w Norwegii przede wszystkich w sprawach cywilnych: w sprawach dot. prawa pracy, prawa cywilnego, prawa gospodarczego (reprezentacja firm), prawa spadkowego oraz majątkowego prawa rodzinnego.

Reprezentujemy Klientów przed norw. Sądem ds. Zabezpieczenia Społecznego (norw.: Trygderetten)

W zakresie spraw karnych reprezentujemy Klientów przede wszystkim w zakresie spraw dot. odzyskiwania mienia użytego przez osoby trzecie do popełnienia przestępstwa.

Opracowujemy projekty dokumentów na potrzeby norweskiego i polskiego obrotu gospodarczego.

Zajmujemy się przede wszystkim sporządzenie następujących dokumentów:

– umowy pożyczki wraz z zabezpieczeniem wekslowym i/lub hipotecznym

– umowy o pracę

– umowy o podział majątku

– umowy dot. władzy rodzicielskim i kontaktów z dzieckiem

– umowy dot. zakończenia stosunku pracy

– umowy dot. rozdzielności majątkowej (intercyzy)

– umowy wypracowywane w trakcie negocjacji między dłużnikiem/wierzycielem oraz pracownikiem/pracodawcą

– umowy o podział spadku

Opracowujemy opinie prawne dla osób prywatnych oraz firm.

Mec. Tomasz Nierzwicki jest biegłym sądowym ad hoc w zakresie prawa norweskiego przy sądzie rejonowym w Szczecinie.

Gdy jest to podyktowane potrzebami Klienta świadczymy pomoc prawną w obszarze prawa polskiego, w szczególności, gdy potrzeba pomocy prawnej w prawie polskim pojawi się w toku sprawy pierwotnie związanej z prawem norweskim.

Pomoc prawną w zakresie prawa polskiego, w tym reprezentację przed sądami w Polsce, oferujemy przede wszystkim w obszarze prawa spadkowego, rodzinnego, gospodarczego oraz karnego.

Nadto zajmujemy się doradztwem przy zakupie nieruchomości w Polsce.   

Oferujemy tłumaczenia prawnicze pisemne oraz ustne.

Wykonujemy tłumaczenia tekstów prawniczych z jęz. norweskiego na jęz. polski.

Tłumaczenia wykonywane są wg stawki godzinowej netto 1600 NOK (brutto 2000 NOK).

Z reguły nie ma konieczności zamawiania tłumaczeń specjalistycznych, jak te wykonywane przez naszą kancelarię. Jeśli zachodzi konieczność złożenia tłumaczenia dokumentu na jęz. norweski lub polski w urzędzie albo w sądzie w Polsce lub w Norwegii, to z reguły wystarczające jest tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego. Innymi słowy: Nie ma potrzeby zamawiania tłumaczenia specjalistycznego, jeżeli „pieczątka jest ważniejsza niż treść”.

Jeśli jednak ważne jest, aby, np. tłumaczenie (przetłumaczony dokument) wywołało określony efekt u jego odbiorcy oraz jak dokument będzie zrozumiany przez odbiorcę, to może być celowe uzyskanie tłumaczenia specjalistycznego. Tego rodzaju tłumaczenia wykonywane są w naszym zespole w parach: tłumacz-prawnik dokonuje przekładu tekstu na jęz. polski, zaś druga dokonuje korekty językowej, po czym proces ten powtarzany jest trzykrotnie, tak aby tłumaczenie było jak najbardziej wiarygodne i opracowane zgodnie z zasadami polskiego języka prawniczego przy zachowaniu autentyczności tekstu wyjściowego (norweskiego).

Tłumaczymy teksty zgodnie regułami teorii skoposu z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z pracy nad tekstem specjalistycznym, jakim jest tekst prawniczy. 

Zajmujemy się kwestiami zw. z nabyciem nieruchomości w Norwegii oraz w Polsce.

Dysponujemy narzędziami pozwalającymi ustalić status prawny nieruchomości,

W przypadku zakupu nieruchomości w Polsce oferujemy wsparcie począwszy od analizy umowy nabycia nieruchomości, poprzez odbiór, spotkanie u notariusza, zamówienie tłumacza, etc. Wyjaśniamy odmienności w procesie nabycia nieruchomość między poszczególnymi etapami zakupu nieruchomości w Norwegii i w Polsce.