1. WSTĘP

 

 1. Niniejsze warunki ogólne obowiązują dla wszystkich zleceń, które Kancelaria przyjmuje lub wykonuje zgodnie z CZĘŚCIĄ I potwierdzenia przyjęcia zlecenia.

 

 1. Niniejsze warunki ogólne zostają przekazane Klientowi przy założeniu zlecenia oraz są uznawane za przyjęte przez Klienta, chyba że Klient w rozsądnym terminie zgłosi adwokatowi prowadzącemu sprawę, że warunki nie mogą zostać zaakceptowane.

 

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, warunki te będą dotyczy również w przypadku powtarzających się zleceń dla tego samego Klienta.

 

 1. Celem i obowiązkiem Kancelarii jest promowanie interesów Klienta w najlepszy możliwy sposób, w ramach niniejszej umowy, norweskiej ustawy o sądownictwie, rozporządzenia o adwokatach, zasad dobrej praktyki adwokackiej, wewnętrznych procedur rozpatrywania spraw obowiązujących w Kancelarii, oraz innych odpowiednich przepisów.

 

 1. Wszyscy adwokaci oraz aplikanci adwokaccy związani z Kancelarią są licencjonowani lub uprawnieni do prowadzenia działalności w Norwegii na mocy pozwolenia wydanego przez norweską Naczelną Radę Adwokacką (norw.: Tilsynsrådet for advokatvirksomhet). Wszyscy adwokaci oraz aplikanci adwokaccy są członkami norweskiego Związku zawodowego adwokatów (norw.: Advokatforeningen), i z tego względu podlegają specjalnym uchwałom norweskiej Naczelnej rady adwokackiej oraz rozporządzeń o obowiązkowym doskonaleniu zawodowym oraz rozpatrywaniu postępowania dyscyplinarnego w przypadku skarg.

 

 1. ZAŁOŻENIE I WYKONANIE ZLECENIA

 

 1. Opis zlecenia wynika z CZĘŚCI I, wraz z tymi umowami, które są wynikiem innej ustnej lub pisemnej korespondencji. W przypadku istotnej zmiany zlecenia, klient otrzyma zaktualizowaną CZĘŚĆ I potwierdzenia zlecenia.

 

 1. Wszystkie zlecenia są przypisane do adwokata prowadzącego sprawę w Kancelarii, który będzie mógł otrzymać wsparcie pozostałych pracowników w celu realizacji części zlecenia.

 

 1. Aby założyć zlecenie, należy ustalić, czy nie występuje konflikt interesów lub inne okoliczności, które wskazywałyby na to, że Kancelaria nie może lub nie powinna podjąć się zlecenia. Klient zobowiązuje się do współpracy w celu wyjaśnienia tej kwestii. To samo należy zrobić w przypadku już założonych zleceń, gdy do sprawy przystępują kolejne strony. W przypadku, gdy w grę wchodzi interes klienta i nie istnieją żadne przeciwwskazania, realizację zlecenia można rozpocząć przed zakończeniem wyjaśniania tej kwestii. W rezultacie może się zdarzyć, że Kancelaria będzie zmuszona do późniejszej rezygnacji ze zlecenia.

 

 1. Aby móc reprezentować interesy Klienta w najlepszy możliwy sposób, Kancelaria jest zależna od udzielenia przez klienta pełnej i niezwłocznej informacji o faktycznych okolicznościach sprawy oraz o tym, jaki wynik sprawy klient chciałby uzyskać.
 2. Wszystkie zapytania do i ze strony przeciwnej należy wyjaśniać we współpracy z lub za pośrednictwem kancelarii adwokackiej. Kancelaria oraz Klient będą się nawzajem informować o komunikacji, która ma miejsce między zaangażowanymi stronami.

 

 1. NALICZANIE WYNAGRODZENIA ORAZ FAKTUROWANIE

 

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, punktem wyjścia dla wystawienia faktury za zlecenie jest czas spędzony na skutecznej i profesjonalnej pracy nad zleceniem. O ile nie ustalono kwoty ryczałtowej, stawki godzinowe wynikają z CZĘŚCI I potwierdzenia zlecenia.
 2. Najkrótszy okres rozliczeniowy to 0,25 godziny (15 minut).
 3. Podczas ostatecznego ustalania wynagrodzenia dokonamy również oszacowania, podczas którego weźmiemy pod uwagę charakter i złożoność pracy, wynik sprawy oraz skuteczność, z jaką zostało wykonane zlecenie, biorąc pod uwagę doświadczenie oraz kompetencje adwokata. Wynagrodzenie musi w zasadnym stopniu odpowiadać zleceniu oraz pracy, jaka została wykonana przez adwokata, oraz pozostałych pracowników firmy.
 4. Klient jest odpowiedzialny za koszty sądowe, koszty pomocy biegłych oraz inne koszty poniesione w związku z postępowaniem przed sądem. Klient jest również odpowiedzialny za koszty sprawy poniesione przez stronę przeciwną, jeśli takowe zostaną nałożone. Kosztami postępowania można często, ale nie zawsze, obciążyć tę stronę, która przegrywa sprawę.
 5. Roszczenia kancelarii adwokackiej wobec Klienta z tytułu należnego wynagrodzenia mogą być potrącane z kwoty środków wyegzekwowanych dla Klienta.
 6. Ograniczenia prawne w dostępie Klienta do żądania zwrotu kosztów pomocy prawnej od strony przeciwnej nie ograniczają roszczeń kancelarii adwokackiej wobec klienta z tytułu należnego wynagrodzenia Takie ograniczenia zostają nałożone, między innymi, w sprawach przed sądem arbitrażowym oraz w przypadku drobnych roszczeń.[1]
 7. Do faktury należy dołączyć szczegółowy wykaz wykonanych prac, wydatków, itd.
 8. Wszystkie koszty oraz wydatki, które ponosi Kancelaria, zostaną ujęte na fakturze, wraz z roszczeniem wynikającym z należnego wynagrodzenia. Refakturowanie wydatków może uwzględniać podatek od towarów i usług.
 9. W przypadku opóźnień w płatności, naliczane będą odsetki za zwłokę, zgodnie z przepisami ustawy o odsetkach za zwłokę w płatności.

 

 1. ZEWNĘTRZNE POKRYCIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA

 

 1. Zgodnie z norweską ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, w niektórych sprawach może zostać udzielone wsparcie prawne, którego koszty pokrywa skarb państwa (bezpłatna pomoc prawna). Niektóre typy spraw kwalifikują się każdorazowo do nieodpłatnej pomocy prawnej, natomiast inne zakładają, że klient spełnia kryteria dochodowe. Statsforvalter [władze okręgu w Norwegii] może w konkretnych przypadkach zrobić wyjątek od tych obostrzeń. Szczegółowe informacje na temat bezpłatnej pomocy prawnej można uzyskać u Fylkesmannen [władz okręgu w Norwegii] lub w naszej kancelarii. Zachęcamy klientów do podniesienia kwestii prawa do bezpłatnej pomocy prawnej podczas rozmowy z adwokatem prowadzącym sprawę, aby ustalić, czy w danej sprawie przysługuje bezpłatna pomoc prawna.[2]
 2. Ewentualne ubezpieczenie pomocy prawnej Klienta, ubezpieczenie ruchomości, ubezpieczenie podróżne lub inne rodzaje ubezpieczenia mogą pokrywać koszty pomocy prawnej w pewnych typach spraw, zależnie od warunków polisy ubezpieczeniowej. Klient zobowiązuje się udzielić Kancelarii niezbędnych informacji w celu ustalenia, co obejmuje umowa ubezpieczenia. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualny wkład własny lub dopłatę różnicy między roszczeniem ze strony kancelarii adwokackiej z tytułu należnego wynagrodzenia oraz kwotą, którą wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KANCELARII ADWOKACKIEJ

 

 1. Kancelaria ponosi odpowiedzialność zgodnie z ogólnymi warunkami odpowiedzialności zawodowej adwokatów oraz jest objęta ustawowym zabezpieczeniem z tytułu wykonywana działalności adwokackiej, które obowiązuje niezależnie od ograniczeń geograficznych. Kancelaria jest objęta ubezpieczeniem przez IF Skadeforskring NUF, norweski numer działalności gospodarczej: 981 290 666, numer polisy SP478233.6.1
 1. O ile nie uzgodniono inaczej, zlecenie nie obejmuje doradztwa w zakresie stron aspektu podatkowego sprawy.
 2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie straty, w tym utratę zysku.
 3. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przed doradców wskazanych przez Kancelarię lub za podwykonawców, którym na mocy umowy z klientem Kancelaria przekazała do wykonania część zlecenia.
 4. Kancelaria nie jest odpowiedzialna za szkodę lub straty wynikające z faktu, że wynik sprawy nie jest zgodny ze wstępną oceną możliwego wyniku sprawy przygotowaną przez Kancelarię.
 5. Kancelaria nie jest odpowiedzialna za utratę aktywów klienta na kontach Kancelarii, do których może dość w wyniku upadłości banku lub innych okoliczności ze strony banku. Fundusz gwarancyjny banku nie daje gwarancji powyżej 2 milionów koron depozytu na deponenta (kancelarię adwokacką) dla danego banku.

 

 1. PRZETWARZANIE INFORMACJI

 

 1. Adwokaci w Kancelarii adwokackiej są objęci zakazem bezprawnego ujawniania powierzonych im informacji.[3] Ponadto, adwokaci zobowiązują się traktować wszelkie pozostałe informacje jako poufne.[4] W niektórych ustawowych przypadkach obowiązują wyjątki od obowiązku zachowania tajemnicy.[5]
 2. O ile nie zostało ustalone inaczej, adwokaci pracujący w Kancelarii mają możliwość udostępniania danych innym pracownikom firmy, w koniecznym zakresie. Pozostali pracownicy Kancelarii są objęci takim samym obowiązkiem zachowania tajemnicy, co adwokaci.[6]
 3. W zakresie niezbędnym do realizacji danego zlecenia, Klient zgadza się, aby przekazane dobrowolnie dane osobowe, w tym również wrażliwe dane osobowe, były przetwarzane przez Kancelarię zgodnie z norweską ustawą o danych osobowych. Dane mogą być dzielone z innymi stronami, takimi jak strona przeciwna, sądy oraz władze publiczne, w stopniu, w jakim jest to zgodne z realizacją zlecenia. Klient ma prawo do wglądu oraz informacji o przetwarzanych danych, jak również możliwość żądania poprawienia błędnych lub brakujących danych. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez naszą Kancelarię, należy skontaktować się z adwokatem prowadzącym sprawę.[7]
 4. Kancelaria zwraca uwagę na fakt, że stosowanie komunikacji elektronicznej (e-mail, faks i in.) jest obarczone ryzykiem, w wyniku czego w pewnych okolicznościach osoby postronne mogą uzyskać dostęp do treści komunikacji.
 5. W momencie zakończenia zlecenia, ewentualne oryginały dokumentów w sprawie zostaną wydane Klientowi lub zutylizowane zgodnie z bliższymi ustaleniami. Kancelaria ma obowiązek przechowywać pewne dokumenty oraz dane do momentu zakończenia zlecenia.[8] Kancelaria może przechowywać również kopie pozostałych dokumentów w sprawie po zakończeniu zlecenia, w ramach określonych przepisami prawa. Za opłatą kopie mogą zostać wydane.

 

 1. SKARGA

 

 1. Jeśli Klient nie jest zadowolony z wykonania zlecenia lub naliczonego wynagrodzenia, Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia tego niezwłocznie adwokatowi prowadzącemu sprawę. Kancelaria niezwłocznie rozpatrzy złożoną skargę.
 2. Komisja dyscyplinarna norweskiego Związku zawodowego adwokatów rozpatruje skargi w związku z naruszeniem przez adwokatów zasad dobrej praktyki adwokackiej lub żądaniem wygórowanego wynagrodzenia. Skargę należy z reguły złożyć w terminie sześciu miesięcy po tym, jak osoba składająca skargę stwierdziła lub powinna była stwierdzić zaistnienie podstaw do złożenia skargi. Komisje dyscyplinarne mają kompetencje do wyrażenia krytyki, udzielenia nagany oraz ostrzeżenia adwokatowi, oraz redukcji roszczenia z tytułu należnego wynagrodzenia wobec klienta. Od decyzji komisji dyscyplinarnych można składać odwołanie do norweskiej Naczelnej rady dyscyplinarnej. Szczegółowe informacje można uzyskać zwracając się do sekretariatu norweskiego Związku zawodowego adwokatów lub na stronie internetowej:  www.advokatenhjelperdeg.no.
 3. Spory związane z umową zlecenia rozstrzyga się zgodnie z przepisami prawa norweskiego i mogą być rozstrzygane wyłącznie przez sądy norweskie.

 

 1. PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA WARUNKÓW ZLECENIA

 

Ogólne warunki zlecenia podlegają zazwyczaj przeglądowi i aktualizacji raz w roku, lub gdy zajdzie taka potrzeba. Zmiany na niekorzyść klienta, które nie są konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa, można wprowadzić w życie za uprzednim zawiadomieniem klienta z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

[1] Por. norweska ustawa arbitrażowa § 6-13 (1) litera d i § 10-5 (2).

[2] Zgodnie z zasadami dobrej praktyki adwokackiej pkt. 3.4 do obowiązków adwokata należy poinformowanie klienta o możliwości otrzymania pomocy prawnej od państwa lub ubezpieczenia pomocy prawnej.

[3] Por. norweska ustawa karna z 1902 r. § 144.

[4] Por. zasady dobrej praktyki adwokackiej pkt. 2.3.2.

[5] Wyjątki wynikają między innymi z ustawy karnej z 1902 r. § 139 oraz ustawy o praniu brudnych pieniędzy § 18.

[6] Por. zasady dobrej praktyki adwokackiej pkt. 2.3.2.

[7] Por. norweska ustawa o ochronie danych osobowych §§ 8, 9, 18, 19 i in.

[8] Taki obowiązek przechowywania dokumentów wynika, między innymi, z norweskiej ustawy o rachunkowości oraz § 13 ustawy praniu brudnych pieniędzy § 22.