Hva er vi spesialisert på?

Arbeidsrett

Vi jobber med saker knyttet til oppsigelse og avskjed, inkludert erstatning for urettmessig opphør av arbeidsforhold. 

Vi bistår både arbeidsgivere og ansatte innen dette fagområdet.

Forretningsjus

Vi yter bistand i saker som gjelder inndrivelse av fordringer på vegne av næringsdrivende, herunder på bakgrunn av tvangsgrunnlag og rettslige avgjørelser fra Polen.

Vi representerer arbeidsgivere i prosesser knyttet til nedbemanning og omstrukturering, og gjennomfører i den forbindelse møter med de ansatte.

Vi bistår med å utarbeide dokumenter knyttet til arbeidsforholdet, bl.a. arbeidsavtaler, arbeidsreglementer, oppsigelser og dokumenter vedrørende selskapets interne forhold, for eksempel aksjonæravtaler, utarbeidelse og endring av vedtekter, etablering og omdanning av selskapet, e.l.

Vi tilbyr rådgivning om hvordan øke arbeidseffektiviteten og produktiviteten.

Vi opptrer i retten på vegne av bedrifter i sivile saker og som forsvarer i økonomiske straffesaker.

Familie- og formuerett

Innenfor familie- og formuerett tilbyr vi følgende:

– bistand i saker som gjelder separasjon, skilsmisse og økonomisk oppgjør mellom ektefellene
– ektepakter
– rådgiving i tilfeller hvor en av ektefellene har gjeld

Arverett

Innenfor arverett bistår vi med privat og offentlig skifte

Utvisning

Vi jobber med saker som gjelder utvisning. Før vi sender oppdragsbekreftelse foretar vi en gratis vurdering av saken for å avgjøre om det i det hele tatt vil være hensiktsmessig å iverksette tiltak i det konkrete tilfelle.

Representasjon i retten

Vi representerer klienter i både polske og norske domstoler i sivile saker.

I straffesaker representerer vi først og fremst bedrifter.

Kontrakter

Vi utarbeider utkast til dokumenter tilrettelagt kravene til polsk og norsk næringsvirksomhet.

Vi bistår hovedsakelig med utarbeidelse av følgende dokumenter:

– låneavtaler med sikkerhetsstillelse for lån i form av gjeldsbrev og/eller pant
– arbeidsavtaler
– skifteavtaler om fordeling av formuen
– avtaler om oppsigelse av arbeidsforholdet
– ektepakter
– avtaler om fordeling av arv

Juridisk betenkning

Vi utarbeider juridiske betenkninger for private personer og bedrifter.

Advokat Tomasz Nierzwicki har vært oppnevnt som sakkyndig rettsutreder innen norsk lov ved polske domstoler.

Rettshjelp i Polen

Vi bistår med rettshjelp innen polsk lov.

Rettshjelp innen polsk lov inkluderer representasjon i saker som prosederes for domstolen i Polen. Vi tilbyr først og fremst bistand innen polsk arverett, familierett, inndriving av fordringer og strafferett.

Vi tilbyr også bistand når det gjelder kjøp av fast eiendom i Polen.

Fagoversettelse

Vi tilbyr skriftlige og muntlige juridiske oversettelser.

Vi utfører både vanlige og statsautoriserte oversettelser av juridiske tekster fra norsk til polsk.

Prisen for ikke-statsautorisert oversettelsene beregnes med timepris netto kr 1600 (brutto kr 2000).

Vanligvis er det ikke behov for bestilling av øvrige oversettelser.  Dersom det er nødvendig å innlevere et dokument oversatt til norsk eller polsk til etater eller domstoler i Polen eller Norge pleier det å holde med en oversettelse utført av en statsautorisert translatør. Med andre ord: det er ingen behov for å bestille fagoversettelse dersom „stempelet er viktigere enn innholdet“.

Hvis det imidlertid er viktig at oversettelsen (dokumentet som er oversatt) har en spesiell innvirkning på mottakeren eller at den blir godt forstått kan det være hensiktsmessig med en fagoversettelse. Vi utfører denne typen av oversettelser i par: translatør-advokat oversetter teksten til polsk, mens den andre personen gjør en korrektur av språket. Denne prosessen blir gjentatt tre ganger slik at oversettelsen blir så korrekt som mulig og i samsvar med reglene til det juridiske språket i Polen samtidig som den beholder autentisiteten til den opprinnelige (norske) teksten.

Fast eiendom

Vi bistår i saker som omhandler kjøp av fast eiendom i Polen.

Ved kjøp av fast eiendom i Polen tilbyr vi støtte gjennom hele prosessen, fra gjennomgang av kontrakten for kjøp av fast eiendom, overtakelse, kontraktmøtet hos notarius publicus, bestilling av tolk, osv. Vi forklarer også forskjellene på de ulike fasene ved kjøp av fast eiendom i Norge og Polen.

Finn oss på:

Advokatfirma Oslo - Polski Adwokat - Nierzwicki & Bluszko AS
Advokatfirma Oslo - Polski Adwokat - Nierzwicki & Bluszko AS
Advokatfirma Oslo - Polski Adwokat - Nierzwicki & Bluszko AS